Strona główna Testy CPET VE
VE

Wentylacja minutowa wg Przybylskiego jest: „cyklicznym procesem wymiany i odświeżania gazów w pęcherzykach płucnych zachodzący dzięki naprzemiennym wdechom i wydechom.” Wentylacja minutowa jest opisana wzorem w którym jest równa iloczynowi objętości oddechowej (TV) do liczby oddechów w ciągu jednej minuty (BF).
VE = TV x BF 
Wentylacja jest mechanizmem regulującym stężenie gazów we krwi i utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową w warunkach zwiększonego zapotrzebowania metabolicznego pracujących mięśni .Stosunek VE/VO2, który nazywany jest równoważnikiem wentylacyjnym w spoczynku wynosi około 20. Przy umiarkowanych i lekkich wysiłkach ze wzrostem głębokości oddechów wentylacja rośnie liniowo w stosunku do wzrostu VO2,a więc równoważnik wentylacyjny utrzymuje stałą wartość. Po przekroczeniu 50-70% VO2 gwałtownie wzrasta wentylacja, zwiększa się częstość oddechów,a stosunek VE/VO2 przekracza 30. Obciążenie przy którym następuje nieproporcjonalny wzrost wentylacji w stosunku do pobieranego tlenu nosi nazwę progu wentylacyjnego (AT).
Poniżej zamieszczono w postaci wykresu – Ryc. 1, zmiany równoważników wentylacyjnych VO2 i VCO2 od mocy która rośnie proporcjonalnie do czasu. Jasno zielona linia oznacza próg wentylacyjny, a ciemnozielona linia próg kompensacji tlenowej. Po przekroczeniu progu tlenowego równoważnik tlenowy zaczyna gwałtownie wzrastać. Jest to efekt pobudzenia mechanizmów kompensacji oddechowej, który powoduje wzrost wentylacji, bez proporcjonalnego wzrostu pochłaniania tlenu.

Ryc. 1: Wykres zależność równoważnika wentylacyjnego VO2 i VCO2 do czasu przy narastającym obciążeniu na podstawie badania CEPT. 

Maksymalna wentylacja minutowa mierzona podczas wysiłku  jest zależna od budowy ciała i mieści się w granicach 80-220l/min. Parametr ten jest analizowany w bieżącej pracy i oznaczony jak VEmax. Dolna granica mierzona jest u zdrowych osób, a górna u sportowców. Wartość ta jest zawsze niższa od maksymalnej dowolnej wentylacji w spoczynku. Podczas dużego wysiłku określana jest częstość maksymalnych oddechów (BF), która wynosi 40-60 oddechów na minutę. Objętość oddechowa wynosi około 30-60% pojemności życiowej płuc.Przy wysiłku odczuwana duszność ma związek z wielkością wentylacji. Uczucie niedostatecznej ilości powietrza pojawia się przy 50% maksymalnej dowolnej wentylacji i nie jest związany z deficytem tlenu w organizmie. 

Testy CPET / Medycyna / Sport / Fitness / Aktualności / Kontakt
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468861, REGON 146767375, NIP 536-191-40-20. Numer konta firmy VO2MAX Sp. z o.o. Millennium bank 45 1160 2202 0000 0002 4334 8938.